部首查字
笔画查字
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
字母A开头全部拼音
a
ai
an
ang
ao
字母B开头全部拼音
ba
bai
ban
bao
bei
ben
bi
bie
bin
bo
bu
字母C开头全部拼音
ca
cai
can
cao
ce
cen
cha
che
chi
chu
ci
cou
cu
cui
cun
cuo
cei
字母D开头全部拼音
da
dai
dan
dao
de
dei
den
di
dia
die
diu
dou
du
dui
dun
duo
字母E开头全部拼音
e
ei
en
eng
er
字母F开头全部拼音
fa
fan
fei
fen
fo
fou
fu
字母G开头全部拼音
ga
gai
gan
gao
ge
gei
gen
gou
gu
gua
gui
gun
guo
字母H开头全部拼音
ha
hai
han
hao
he
hei
hen
hou
hu
hua
hui
hun
huo
字母J开头全部拼音
ji
jia
jie
jin
jiu
ju
jue
jun
字母K开头全部拼音
ka
kai
kan
kao
ke
ken
kou
ku
kua
kui
kun
kuo
kei
字母L开头全部拼音
la
lai
lan
lao
le
lei
li
lia
lie
lin
liu
lou
lu
lue
lun
luo
lv
字母M开头全部拼音
m
ma
mai
man
mao
me
mei
men
mi
mie
min
miu
mo
mou
mu
字母N开头全部拼音
na
nai
nan
nao
ne
nei
nen
ng
ni
nie
nin
niu
nou
nu
nun
nuo
nve
n
nv
nue
字母O开头全部拼音
o
ou
字母P开头全部拼音
pa
pai
pan
pao
pei
pen
pi
pie
pin
po
pou
pu
字母Q开头全部拼音
qi
qia
qie
qin
qiu
qu
que
qun
字母R开头全部拼音
ran
rao
re
ren
ri
rou
ru
rui
run
ruo
字母S开头全部拼音
sa
sai
san
sao
se
sen
sha
she
shi
shu
si
sou
su
sui
sun
suo
字母T开头全部拼音
ta
tai
tan
tao
te
ti
tie
tou
tu
tui
tun
tuo
字母W开头全部拼音
wa
wai
wan
wei
wen
wo
wu
字母X开头全部拼音
xi
xia
xie
xin
xiu
xu
xue
xun
字母Y开头全部拼音
ya
yan
yao
ye
yi
yin
yo
you
yu
yue
yun
字母Z开头全部拼音
za
zai
zan
zao
ze
zei
zen
zha
zhe
zhi
zhu
zi
zou
zu
zui
zun
zuo
首页
栏目
栏目
栏目
栏目